Skip To Main Content
Queen Bee School District 16

School Fees

 • Please check your Skyward Family Access Account for any unpaid fees


 • Queen Bee School District 16 registration fees for the 2023-2024 school year have been applied to student accounts in Skyward Family Access.  We greatly appreciate your patience with this process this year as we integrated our new student information and fee collection systems.

  Please follow the steps below to view the registration fees that apply to your student(s) and make your payment via credit card.  

  Steps for Paying Registration Fees:

  1. Log into Skyward with your Family Access login
  2. Select “Fees” button to view assigned fees
   • If fee amount is $0.00, no further action is required
   • If any other fee amount is shown, complete Steps 3-9 below 

  3. Return to the Home screen and select the “Fee Payment” button under the student profile

  4. Click the “Make a Payment” button in the upper right-hand corner of the screen – this will bring you to our RevTrak webstore

  5. Log into Revtrak using the RevTrak login you may have used in previous years

   • Click “Create New Account” if you do not already have an active RevTrak login and follow the steps to create a new account

  6.  Click “Add to Cart”             

   • Your registration fee should be pre-populated
   • If you have more than one K-8 student registered in the district, the sum total of their registration fees should be pre-populated
   • If you have more than one K-8 student registered in the district but the sum total of their registration fees are not pre-populated due to a system error, please complete Steps 3-9 for each student 
   • Click “Check Out”

  7. Select a credit card from the ones already registered with RevTrak

   • Click “Add a new credit card” if you do not have a credit card already registered with RevTrak or if you want to add a new card. 

  8. Click Submit to complete your payment

   

  You will receive an email receipt confirming that the payment has been processed.  

  Please note that registration fees will not be assessed to students who receive direct federal assistance or are eligible for free/reduced meals.

  If you are unable to make a payment via credit card, or if you have any questions about this process, please contact the district business office at 630-260-6109.


  Por favor continúe revisando su cuenta en Skyward para ver las cuotas pendientes del año 2022-2023
  Las cuotas del año escolar 2023-2024 serán agregadas a su cuenta en Skyward en una fecha posterior

   

  La cuota de inscripción del Distrito Escolar Queen Bee 16 para el año escolar 2023-2024 se han aplicado a las cuentas de los estudiantes en Skyward Family Access. Agradecemos enormemente su paciencia con este proceso este año mientras integramos nuestros nuevos sistemas de recaudación de cuotas e información para estudiantes.

  Por favor, siga los pasos a continuación para ver las cuotas de inscripción que se aplican a su hijo (s) y hacer su pago con tarjeta de crédito.  

  Pasos de pagar las cuotas de inscripción:

  1. Inicie sesión en Skyward con su inicio de sesión de Family Access
  2. Seleccione el botón "Tarifas" para ver las tarifas asignadas
   • Si el monto de la tarifa es $ 0.00, no se requiere ninguna otra acción
   • Si se muestra cualquier otro monto de tarifa, complete los pasos 3 a 9 a continuación 

  3. Regrese a la pantalla de inicio y seleccione el botón "Pago de cuotas"(“Fee Payment”) debajo del perfil del estudiante 

  4. Haga clic en el botón "Realizar un pago"(“Make a Payment”) en la esquina superior derecha de la pantalla; esto lo llevará a nuestra tienda web RevTrak 

  5. Inicie sesión en Revtrak utilizando el inicio de sesión de RevTrak que puede haber utilizado en años anteriores

   • Haga clic en "Crear nueva cuenta"(“Create New Account”) si aún no tiene un inicio de sesión activo de RevTrak y siga los pasos para crear una nueva cuenta 

  6. Haga clic en "Añadir al carrito" (“Add to Cart”)            

   • Su cuota de inscripción debe ser rellenada automáticamente
   • Si usted tiene más de un estudiante de K-8 inscrito en el distrito, la suma total de la cuota de inscripción debe ser agregada automáticamente
   • Si tiene más de un estudiante de K-8 registrado en el distrito, pero la suma total de sus cuotas de inscripción no está completa debido a un error del sistema, complete los Pasos 3-9 para cada estudiante 

  7.Haga clic en “Check Out”

  8. Seleccione una tarjeta de crédito de las que ya están registradas con RevTrak

   • Haga clic en "Agregar una nueva tarjeta de crédito" (“Add a new credit card”) si aún no tiene una tarjeta de crédito registrada con RevTrak o si desea agregar una nueva tarjeta 

  9. Haga clic en Enviar (Submit) para completar su pago 

  Recibirá un recibo por correo electrónico confirmando que el pago ha sido procesado.  

  Tenga en cuenta que las cuotas de inscripción no se aplicarán a los estudiantes que reciban asistencia federal directa o que sean elegibles para recibir comidas gratuitas o reducidas. 

  Si no puede hacer un pago con tarjeta de crédito, o si tiene alguna pregunta sobre este proceso, por favor, póngase en contacto con la oficina de negocios del distrito al 630-260-6109.


  Trường Queen Bee School District 16 học phí đăng ký cho năm học 2023-2024 đã được áp dụng cho các tài khoản của học sinh trong skyward Family Access.  Chúng tôi đánh giá rất cao sự kiên nhẫn của bạn với quá trình này trong năm nay khi chúng tôi tích hợp thông tin sinh viên mới của chúng tôi và các hệ thống thu phí.

  Vui lòng làm theo các bước dưới đây để xem lệ phí đăng ký áp dụng cho (các) sinh viên của bạn và thanh toán qua thẻ tín dụng.  

  Các bước trả phí đăng ký:

  1. Đăng nhập vào skyward bằng đăng nhập Family Access
  2. Chọn nút "lệ phí" để xem lệ phí được chỉ định
   • Nếu số tiền lệ phí là $0,00, không cần thêm hành động
   • Nếu bất kỳ khoản phí nào khác được hiển thị, hoàn thành bước 3-9 dưới đây 

  3. Quay lại màn hình chính và chọn nút "thanh toán phí" bên dưới hồ sơ học sinh

  4. Nhấp vào nút "thực hiện thanh toán"(Make a payment) ở góc trên bên phải của màn hình-điều này sẽ đưa bạn đến webstore của chúng tôi RevTrak

  5. Đăng nhập vào Revtrak bằng cách sử dụng đăng nhập RevTrak bạn có thể đã sử dụng trong những năm trước

   • Nhấp vào "tạo tài khoản mới" nếu bạn chưa có đăng nhập RevTrak đang hoạt động và làm theo các bước để tạo tài khoản mới

  6. Nhấp vào "thêm vào giỏ hàng"

   • Lệ phí đăng ký của bạn phải được điền sẵn
   • Nếu bạn có nhiều hơn một học sinh K-8 đăng ký trong quận, tổng số tiền lệ phí đăng ký của họ phải được điền sẵn
   • Nếu bạn có nhiều hơn một học sinh K-8 đăng ký trong huyện nhưng tổng số tiền lệ phí đăng ký của họ không được điền sẵn do lỗi hệ thống, xin vui lòng hoàn thành bước 3-9 cho mỗi học sinh

  7. Nhấp vào "kiểm tra"

  8.Chọn một thẻ tín dụng từ những người đã được đăng ký với RevTrak

   • Nhấp vào "thêm thẻ tín dụng mới" nếu bạn không có thẻ tín dụng đã đăng ký với RevTrak hoặc nếu bạn muốn thêm thẻ mới 

  9. Nhấp vào gửi để hoàn tất thanh toán của bạn

  Bạn sẽ nhận được một biên lai email xác nhận rằng thanh toán đã được xử lý.  

  Xin lưu ý rằng phí đăng ký sẽ không được tính cho những sinh viên nhận được hỗ trợ trực tiếp của Liên bang hoặc đủ điều kiện được miễn phí/giảm bữa ăn.

  Nếu bạn không thể thanh toán qua thẻ tín dụng, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình này, vui lòng liên hệ với văn phòng kinh doanh của quận tại 630-260-6109.


  Urdu

 • School Fees 

  Registration Fees:

  Registration Fee  
  Half Day Kindergarten $40
  Full Day Kindergarten $50
  Grades 1-3 $50
  Grades 4-5 $50
  Grades 6-8 $70


  Glenside Only:

  Gym Uniforms:  
     Short Sleeve Shirt  $10
     Long Sleeve Shirt  $12
     Shorts  $10
     Sweat Shirt  $15
     Sweat Pant  $15
     XXL add  $2
  Athletic Fee  $28
  Band Fee  $30
  Graduation Fee  $50